PROGRAMI ZA ANGLEŠČINO

Programi po meri

Popotniška angleščina

(12-urni tečaj)  

 • Osnovno sporazumevanje

 • Sedanjik, izgovorjava, členi

 • Teme: Predstavitev sebe in drugih, v mestu, v restavraciji, v trgovini, prevoz, v hotelu 

 • London, New York​

Poslovna in strokovna angleščina (B1-B2)

 • Poslovna angleščina: Predstavitev svojega dela, predstavitev podjetja, telefoniranje, poslovna korespondenca (emaili), pogajanja, prezentacije, sestanki, vljudnostne fraze, analiza najpogostejših napak (uporaba napačnih predlogov pri pisanju emailov, napačne besedne zveze,...)

 • Strokovna angleščina: Human resources (kadrovska služba), Personal assistants (poslovni sekretarji), Angleščina v marketingu, zdravstveni delavci, strojniki, zaposleni v turizmu

Konverzacija 12 ur

 

B1, B2, C1, C2

 • Pogovor o vsakdanjih temah, predstavitve področij, debate, vodena diskusija, izboljšanje govorjenja

Splošna angleščina

Začetna angleščina (A1)

Beginner English (A1)

1. stopnja (A1.1)

 • Komunikacija:

  • predstavitev sebe in spraševanje po osnovnih osebnih podatkih (kraj, poklic, starost,...),

  • nakupovanje,

  • osnovne vljudnostne fraze,

  • predstavitev svojega mesta in usmerjanje na cesti,

  • opis družine in prijateljev, narodnosti in države

  • opis videza in osebnih lastnosti,

  • opis oblačil in predmetov, ki nas obdajajo

 • Sklopi besedišča:

  • števila, 

  • družina in preporost opis oseb, 

  • oblačila,

  • vsakdanji predmeti okoli nas

  • dnevna rutina, ura in čas

  • stavbe v mestu.

 • Slovnica:

  • glagol biti,

  • sedanjik (Present Simple),

  • vprašalnice,

  • tvorba osnovnih vprašanj,

  • glagol 'can' za izražanje možnosti.

  • členi

 • Communication: 

  • use basic greetings, introduce yourself and asking for basic personal information (home town, profession, age etc.),

  • shopping,

  • basic polite words and phrases, 

  • tell where he and others are from and give a basic description of his city,

  • describe the location of his home and give simple directions,

  • talk simply about family and colleagues,

  • describing their appearance and personalities,

  • discuss clothing at a basic level and ask sales clerks simple questions about it,

  • discuss common products, make basic purchases and return faulty items.

 • Vocabulary:

  • numbers

  • countries and nationalities,

  • singular and plural nouns,

  • articles (a/an, the),

  • daily routine, family, everyday objects around us, telling time, buildings in town, jobs.

 • Grammar: verb to be, the present tense (Present Simple), question words, basic question formation, verb 'can' for expressing possibility

 

2. stopnja (A1.2)​

 • Komunikacija: izražanje prošenj, dajanje predlogov, dogovarjanje za srečanja, naročanje hrane in pijače, pogovor o vremenu, v hotelu

 • Sklopi besedišča: aktivnosti s prijatelji in dnevna rutina, prevozna sredstva, hrana in pijača, stanovanje, opis prostora, vreme, v hotelu

 • Slovnica: ponovitev navadnega sedanjika (Present Simple) in tvorbe vprašanj, stopnjevanje pridevnikov, prislovi kraja in časa, osnovne besedne zveze s predlogi (at the airport, at the cinema,...).

 

 • Communication: expressing requests and suggestions, arranging meetings, expressing offers, describe current weather conditions and suggest activities according to the weather forecast, talk about his hobbies and interests and makes plans for fun activities with friends or colleagues, complete basic transactions at a hotel, including checking in and checking out, talk about favourite foods and make simple orders for take-out food, talk about daily activities and arrange meetings with friends and colleagues.

 • Vocabulary: apartment/house, typical daily activities, means of transport, ordering food and drinks, describing a room, the weather

 • Grammar: review of the Present Simple and question formation, adjective comparison, adverbs of place and time, basic phrases using prepositions (at the airport, at the cinema, etc.).

Nadaljevalna angleščina (A2, B1)

Pre-intermediate / Intermediate English (A2, B1)

3. stopnja (A2.1)

 • Komunikacija: vljudnostne fraze, klepetanje (small talk),  nakupovanje, izražanje prošenj in ponudb.

 • Sklopi besedišča: opis oseb, odnosi med ljudmi, zmenki, potovanja in počitnice, nakupovanje hrane, delo in prosti čas, nakupovanje oblačil in daril, prazniki

 • Slovnica: pregled vprašalnic (how much, how long, who,...), sedanjika Present Simple in Continuous, preteklik Past Simple, časovni in krajevni prislovi, časovni in krajevni predlogi.

 • Communication: polite expressions, small talk, shopping, expressing requests and offers, engage in basic business socialising, welcoming guests and attending networking events, understand and make basic business proposals in your area of expertise, talk about the natural world and travels to see animals and natural areas in your country, discuss clothing and what kind of clothes you like to wear.

 • Vocabulary: description of people, relationships between people, travel and holidays, dates, shopping food, work, free time activities.

 • Grammar: review of question words (how much, how long, who, ...), the present tenses (Present Simple and Continuous), the past tense (Past Simple), adverbs of time and place.

4. stopnja (A2.2)

 • Komunikacija: telefoniranje (osnovne fraze), dajanje nasvetov, spraševanje za navodila, pri zdravniku, opis simptomov in zdravljenje, zdrave navade, opis svojega življenja v preteklosti in zanimivih zgodb

 • Sklopi besedišča: turizem, bolezni in poškodbe, komuniciranje, mediji, filmi

 • Slovnica: can/have to/should, napovedi za prihodnost (will, might, may), kolokacije (pogoste besedne zveze), besedne zveze s predlogi (go to a restaurant, stay in a hotel).

 • Communication: talking on the phone (basic phrases), giving advice, giving directions, making reservations, asking for instructions, at the doctor, talk in general terms about his health and describe common medical symptoms to a doctor, describe an accident or injury, get medical help from a doctor and fill a prescription for medicine, talk about maintaining a healthy lifestyle and give and get advice about healthy habits, talk about movies that you like and choose a movie to see with friends, relate events from your past, including your weekend activities and interesting stories, describe your past life, giving details about important milestones.

 • Vocabulary: tourism, houses and furniture, countable and uncountable nouns, diseases and injuries, communication, media, personality adjectives

 • Grammar: all present and past tenses, quantifiers (a lot, much, many etc.), can / have to / should, plans and predictions for the future (Going to), collocations (common phrases), phrases using prepositions (go to a restaurant, stay in a hotel).

5. stopnja (B1.1)

 • Komunikacija: opisovanje krajev (delo v skupinah in parih - opis slovenskih krajev, načrt potovanja za turiste v Sloveniji), opisovanje počitnic, vrste nastanitev, rezervacija, odpoved potovanja, pritožbe - najbolj pogoste fraze, telefoniranje, nakupovanje, letališča, hoteli (nadgradnja besedišča).

 • Slovnica: pregled obeh sedanjikov in preteklikov, Present Perfect Simple in Continuous, Will Future/Going to, 1. in 2. pogojni stavek (if sentences), pogoste besedne zveze (take a taxi, get on the bus ...), modalni glagoli (have to/don't have to/should/must/can/can't)

 • Communication: description of places (group and pair work - description of Slovenian places, travel plan for tourists in Slovenia), vacation description, types of accommodation, reservation, cancellation of travel, complaints – the most common phrases, telephoning, shopping, airports, hotels (advanced vocabulary), evaluate coworkers' performance in the workplace, engage in basic communication at work including attending meetings on familiar topics, discuss workplace safety issues, report an injury and explain rules and regulations, participate in negotiations in your area of expertise, if you have help understanding some points, discuss your vacation plans and tell friends and colleagues about your vacation afterwards, entertain someone in your home or visit a friend or colleague in their home.

 • Vocabulary: holidays, clothes, the body, confusing verbs, word formation, prepositions of movement

 • Grammar: an overview of the present, the past and the future tenses, Present Perfect Simple, 1st and 2nd conditional sentence (if sentences), common phrases (take a taxi, get on the bus ...), modal verbs (have to / do not have to / should / must / can / can not), passive

6. stopnja (B1.2)

 • Komunikacija: izražanje mnenja, dajanje nasvetov, potovalna angleščina - pogoste besedne zveze (letališča, hoteli,...), vljudnostne fraze, pogoste besedne zveze za prezentacije; nekaj ur posvetimo tudi poslovni angleščini (pogoste besedne zveze in fraze za predstavitev svojega dela, podjetja in druge predstavitve);

 • Slovnica: pregled časov, pogojnih stavkov (if sentences), besedne zveze s predlogi (based on, good at, ...), opisovanje navad v sedanjosti in preteklosti, frazni glagoli (turn on, switch off ...)

 • Communication: expressing opinions, giving advice, English for travel - frequent phrases (airports, hotels, ...), polite expressions, presentations; we also devote a few hours to business English (common phrases and phrases for presenting your work, company, and other presentations); discuss your personal and professional hopes and dreams for the future, arrange a job interview and interview for a job in your area of expertise, talk about your television viewing habits and favourite programs, describe your education and your plans for future training, talk about your favourite music and music trends and plan a night out to listen to live music, talk about relationships and dating, including meeting people through social media, go to a restaurant, order food, engage in polite dinner conversation and pay for your food, discuss polite behaviour and respond appropriately to impolite behaviour, talk about and explain the rules of games.

 • Vocabulary: food and restaurants, sport, family and personality, money, transport and travel, -ed/-ing adjectives, education

 • Grammar: review of tenses, conditionals (1st and 2nd), phrases (based on, good at, ...), describing present and past habits, phrasal verbs (turn on, switch off ...)

Izpopolnjevalna angleščina (B2-C1)

Advanced English (B2-C1)

7. stopnja (B2.1)

 • Komunikacija: vljudnostne fraze (nedirektna vprašanja), izražanje mnenja, (ne)strinjanja, pogovor o aktualnih dogodkih (pregled dnevnih dogajanj, diskusije);

 • Slovnica: pregled časov, pogojnih stavkov (if sentences), pregled pasiva in njegova uporaba v praksi (poslovna angleščina), pogoste besedne zveze s predlogi (interested in, famous for,..), pregled členov (a/an, the, 0).

 • Communication: polite expressions, expressing opinions, agreeing and disagreeing, discussing current events (daily events, discussions), talk about your personal finances and give advice to friends and colleagues about their finances, talk about your personal and professional lifestyle, including a description of your life at work, talk about what you like to read and make recommendations about good things to read, use appropriate language in social situations, including praising and expressing sympathy.

  • Hobbies and free time

  • Travel and getting around

  • Education and learning styles

  • Work and obligations

  • Money and shopping

  • Time

  • Eating and drinking

  • Health and fitness

  • People and their lives

  • Technological advances, communication and the media

  • Wildlife and the environment

  • Life, crime and society

  • festivals and celebrating (history)

  • personality

  • alternative lifestyles

  • inventions and achievements

 • Grammar:

review of tenses

- Present simple & continuous (review)

- Past simple continuous (review)

- Present perfect

- Present perfect continuous

- Past perfect

- Past perfect continuous

- future simple & continuous

- future perfect

- future perfect continuous

- passive form of all tenses

- review of articles (a / an, the, zero article)

- an overview of the passive and its use in practice (business English)

- common phrases using prepositions (interested in, famous for, ..),

- gerunds and infinitives

- indirect questions

8. stopnja (B2.2)

 • Komunikacija: sestanki, brainstorming, pogajanja, izražanje stališč, (ne)strinjanja, pogovor o aktualnih dogodkih (pregled dnevnih dogajanj, diskusije), priporočila za branje, voditelji, ki jih občudujemo, politika in vedenje politikov

 • Slovnica: pregled časov, pregled pasiva in njegova uporaba v praksi (poslovna angleščina),

 • Besedišče: pogoste besedne zveze s predlogi (account for, depend on,..), frazni glagoli (put off, come up with,..), osebnostne lastnosti, bolezni in zdavljenje, oblačila in moda, zdračna potovanja, prislovi, pravniško besedišče, počutje, pogosto zamenljivi glagoli, deli telesa - napredno, osebne finance, načini življenja, izobraževanje in izkušnje, karierna pot

 • Communication: meetings, brainstorming, negotiation, expression of views, agreeing and disagreeing, discussing current events (overview of daily events etc), participate in meetings in your area of expertise, if you have help understanding some points, discuss gender issues as they relate to perceptions of rudeness and cultural norms, explain your education, experience, strengths and weaknesses, and discuss your career path, talk about mental processes and how you can use them to improve your effectiveness on the job, discuss leadership qualities and talk about leaders whom you admire, discuss common political situations and the behaviour of politicians, deal with relatively complex awkward situations that arise in social and business contexts.

 • Grammar:

- used to and would + wish (expressing past habits and hopes, wishes for future)
- modals (of deduction and speculation)
- adjectives and adverbs (+ attitudinal adverbs)

- reported speech (for all tenses)
- relative clauses

- review of tenses

- review of passive and its use in practice (business English)

- conditionals and time clauses

- past modals (would rather, had better) 

- gerunds and infinitives

- uncountable and plural noun

- causative have (have something done)

 • Vocabulary: common phrase using prepositions (account for, depend on ...), phrasal verbs (put off, come up with, ..), personality, illness and treatment, clothes and fashion, air travel, confusing adverbs, legal vocabulary, feelings, verbs often confused, the body

9. stopnja (C1 - C2)

 • Konverzacija, literatura, branje in pisanje zahtevnejših člankov, prezentacije in javno nastopanje, debatiranje, argumentiranje, lektoriranje, umetniško uprizarjanje

 • Conversation, literature, reading and writing of advanced articles, presentations and public appearances, debates, arguments, proofreading, artistic staging

 • Course price and extent are arranged individually

CILJI za stopnjo C1

 • discuss in detail issues related to success, including building a motivated, successful team.

 • talk in some detail about your favourite paintings and the architecture of buildings that you like.

 • discuss societal problems, possible solutions for problems and what role corporations can play.

 • participate in discussions about conservation, sustainability and habitat protection.

 • talk about events and issues in the news and how they affect people and companies.

 • talk about risks in life, including changing jobs and doing dangerous sports.

 • compare and contrast various forms of education and individual schools.

 • discuss various types of humor, including subtle forms like sarcasm.

 • understand various communication styles, including direct, indirect, formal and informal.

 • discuss issues related to your quality of life, including work-life balance and home environment.

 • understand and discuss issues related to ethics, like civil disobedience.

CILJI za stopnjo C2

 • discuss issues related to science and technology, including robots and new inventions.

 • talk about celebrities, celebrity activism and gossip about celebrities.

 • use a variety of techniques for promoting creativity in your speech and writing.

 • discuss financial planning and give and understand advice about personal finance.

 • talk about stress in your life and the lives of friends and colleagues.

 • discuss techniques for doing research on a wide range of topics.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto