Slovenščina program

A1

A1.1

1. MODUL -(20h)

 • 1 A: Dober dan!

pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski pogovor, abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki, poklici, številke (1-10), vljudnostne fraze, osebni zaimki, 8 glagolov, glagol biti in ne biti, imenovalnik: moški, ženski in srednji spol

 • 1 B: Kdo si?

Predstavitve, družbeni status, poklici, narodnosti, slavne osebe, svetovne znamenitosti, ednina, dvojina, množina (imenovalnik), glagoli sedanjik: kupiti, študirati, misliti, ...

 • 1 C: Moja družina

Medsebojni odnosi, opis osebe, družina, svojilni zaimki (moj, tvoj,...), glagoli sedanjik - ATI: delati, slikati ...

 • 1 D: Nakupujem oblačila

4. sklon, oblačila in barve, dialog v trgovini z oblačili

2. MODUL (20h)

 • 1 E: Pripravljam okusne jedi

V restavraciji, jedilni list, naročanje jedi, spraševanje za ceno, hrana in pijača,  številke (100-10.000), pridevnik, nepravilna glagola (jesti in piti), glagol želeti, vljudnostna oblika s pogojnikom (želel/a bi), imeti rad, 2. Sklon ednina dvojina, množina

 • 1 F: Kdaj se dobimo?

čas in dnevna rutina, opis vsakdanjika, ura, datum, teden, mesec, urnik, koledar, aktivnosti, vsi modalni glagoli, predlogi, preteklik in prihodnjik, vreme

 • 1 G: V mestu

Orientacija v mestu, spraševanje za pot, opis mesta, prevozna sredstva, stavbe v mestu, pozicije,  5. in 6. sklon, pravilni glagoli, modalni glagol morati.

A1.2

3. MODUL (20h)

 • 1 H: Moj dom

Hiša, pohištvo, predmeti, predlogi s 5. in 6. sklonom

 • 1 I: Moje počitnice

Na počitnicah, pripovedovanje o doživetjih, počitnice,  strani neba, vezava predlogov, rezervacija hotela, kupovanje vozovnice, prihodnjik, načrtovanje potovanja, načrtovanje aktivnosti, razlikovanje med kje (5. sklon) in kam (4. sklon), nepravilni glagoli

 • 1 J: Na obisku

Obdarovanje, na obisku, bonton, praznovanja 3. Sklon

 • 1 K: Boli me

Pri zdravniku, deli telesa, bolezni, zdravila in pripomočki, velelnik, zdrav način življenja

4. MODUL (20h)

 • 1 L: Moji sosedje

dialogi, selitve, v novi službi, povratno osebni glagoli s "se", 1., 2. 4. sklon ednina, dvojina, množina,

osebni zaimki 1., 2. in 4. sklon, vezniki in  / ali / da

 • 1 M: Koncerti, filmi, prireditve, Šport in rekreacija

kulturni program, dialog - pogovor s prijateljem o koncertu, nakupovanje vstopnice preko spleta, ženski večer, življenje igralke, vprašanja (kam, kje, od kod + skloni), osebni zaimki v 5. sklonu, veznika ampak in pa

 • 1 N: Novice, mediji

Digitalni časopis, papirnati časopis, revije, članki, televizijski program

 • 1 O:  Promet

prometni znaki, zamujanje v službo, prevozna sredstva - na avtobusu, na vlaku, na letališču (prednosti in pomanjkljivosti), dan brez avtomobila, modalni glagoli (želeti, smeti, morati, lahko - moči, hoteti, 6. sklon pridevnik in samostalnik, 6. sklon osebni zaimki, veznika "ko" in "kadar"

A1.1

1st MODULE (20h)

 • 1 A: Dober dan! / Good day!

greeting and presentation in formal and informal environment, telephone conversation, alphabet, citation of personal data, business card reading, nationality, countries, languages, professions, numbers (1-10), polite phrases, personal pronouns, 8 verbs, verb to be and not to be , denominator: male, female and middle gender

 • 1 B: Kdo si? / Who are you?

Presentations, social status, professions, nationalities, celebrities, world landmarks, singular, dual, plural (denominator), present tense verbs: buy, study, think, ...

 • 1 C: Moja družina / My family

Relationships, description of a person, family, peculiar pronouns (mine, yours, ...), present tense verbs - ATI: to work, to paint ...

 • 1 D: Nakupujem oblačila / I buy clothes

4. case, clothing and colors, dialogue in the clothing store

2nd MODULE (20h)

 • 1 E: Pripravljam okusne jedi / I prepare delicious dishes

In a restaurant, menu, ordering food, asking for price, food and drink,  numbers (100-10,000), adjective, irregular verbs (eat and drink), verb want, polite form with conditional (would like) , to love, 2. case singular dual, plural

 • 1 F: Kdaj se dobimo? / When do we meet?

time and daily routine, description of daily life, hour, date, week, month, schedule, calendar, activities, all modal verbs, prepositions, past and future, weather

 • 1 G: V mestu / In the city

Orientation in the city, questioning the route, description of the city, means of transport, buildings in the city, positions, 5th and 6th case, correct verbs, modal verb must.

A1.2

3rd MODULE (20h)

 • 1 H: Moj dom / My home

House, furniture, objects, prepositions with 5th and 6th case

 • 1 I: Moje počitnice / My holidays

On vacation, storytelling, holidays, sky side,  prepositions, hotel reservation, buying a ticket, future, travel planning, activity planning, distinguishing between where (5th case) and where (4th case), irregular verbs

 • 1 J: Na obisku / On a visit

Gift-giving, visiting, etiquette, celebrations 3. case

 • 1 K: Boli me / It hurts me

At the doctor, body parts, diseases, medications and aids, the master, a healthy lifestyle

4th MODULE (20h)

 • 1 L: Moji sosedje / My neighbors

dialogues, relocation, new job, return personal verbs with "to" 1, 2, 4 sklon singular, dual, plural, personal pronouns 1st, 2nd and 4th case, conjunctions "in / ali / da"

 • 1 M: Koncerti, filmi, prireditve, Šport in rekreacija / Concerts, Movies, Events, Sports and Recreation

cultural program, dialogue - a conversation with a friend about the concert, shopping for tickets online, women's evening, the life of the actress, questions (kam, kje, od kod + cases), personal pronouns in the 5th case, conjunction but

 • 1 N: Novice, mediji / News, media

Digital magazine, paper magazine, magazines, articles, television program

 • 1 O:  Promet / Traffic

traffic signs, delays in work, transport - on the bus, on the train, at the airport (advantages and disadvantages), a day without a car, modal verbs (want, can, have to, should) 6. case personal pronouns, conjunction "ko" and "kadar"

 
 

A2

A2.1

1. MODUL (40h)

 • o učenju slovenščine, formalno in neformalno izobraževanje, način učenja, vrednost izobraževanja, o šolskem sistemu v Sloveniji in drugih državah

 • Delo, razgovor za službo,

 • Moj življenjski stil

 • Ekologija, živali, rastiline

 • Stopnjevanje pridevnikov

 • skloni v dvojini in množini

 • Dom: gospodinjska opravila, delitev dela, najem/nakup/oddaja/prodaja stanovanja

 • Opis oseb, karakter,

 • o internetu

 • Dovršni in nedovršni glagoli

 • Velelnik - zanikani

 • Pogovori o filmih, knjigah, televizijskih oddajah

A2.2

2. MODUL (40h)

 • Opis oseb, karakter,

 • o internetu

 • Dovršni in nedovršni glagoli

 • Velelnik - zanikani

 • Pogovori o filmih, knjigah, televizijskih oddajah

A2.1

1st MODULE (40h)

 • on learning Slovene, formal and non-formal education, way of learning, value of education, on the school system in Slovenia and other countries

 • Work, job interview,

 • My lifestyle

 • Ecology, animals, plants

 • Grading of adjectives

 • inclined in dual and plural

 • Home: household chores, division of labor, renting / buying / renting / selling an apartment

 • Description of persons, character,

 • about the internet

 • Perfective and imperfective verbs

 • Imperative (positive and negative)

 • about movies, books, TV shows

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto